Hỗ trợ IT
Quy trình bảo lưu kết quả học tập
(Nhấn vào từng bước để thực hiện)

Bộ gõ bàn phím
Lý do bảo lưu
(bắt buộc)
Từ ngàyNhấn vào đây để chọn ngày bắt đầu bảo lưu   dd/MM/yyyy (bắt buộc)
Đến ngàyNhấn vào đây để chọn ngày hết baơ lưu   dd/MM/yyyy (bắt buộc)
Các loại giấy tờ
(bắt buộc)
(Các nội dung có đánh dấu * là yêu cầu NHẬP)
Trợ giúp
Mọi giúp đỡ về IT, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Công nghệ Thông tin, phòng 314 nhà A, Đại học Hà Nội