Hỗ trợ IT
Lấy lại mật khẩu đăng nhập bằng E-mail

Nhập mã sinh viên:  
Nhập E-mail (đã đăng ký):    
Nhập ngày sinh (dd/MM/yyyy):    
Nhập mã kiểm tra     

Hướng dẫn gửi mới Mật khẩu đăng nhập Cổng thông tinHướng dẫn
- Nhập Mã sinh viên do trường cấp vào ô Mã sinh viên
- Nhập Mã kiểm tra (màu đỏ) để chương trình chứng thực
- Nhấn Gửi mật khẩu vào E-mail
- Kiểm tra E-mail (tương ứng với Mã sinh viên do Trường cung cấp) để lấy mật khẩu. Sau đó Sinh viên đăng nhập Cổng thông tin bình thường

Chú ý
- Thao tác Lấy lại mật khẩu được thực hiện duy nhất một lần cho cửa sổ hiện tại
- Khi gặp lỗi thông báo có 2 trường hợp xảy ra:
    + Mã sinh viên nhập không đúng
    + Sinh viên chưa nhập E-mail vào mục Sơ yếu lý lịch hoặc mục E-mail cá nhân để trao đổi thông tin trong toàn hệ thống
    --> Liên hệ với Trung tâm Công nghệ Thông tin, Phòng 314 nhà A, Trường Đại học Hà Nội (E-mail:nhduongit@gmail.com; Tel: (024) 38544338 (ext: 1206) (Office)) để khắc phục

Ví dụ: Sinh viên có mã 56890602, E-mail trong Cổng thông tin là abc@yahoo.com --> Mật khẩu được gửi về abc@yahoo.com