Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo Kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần ngày 16/11/2019

Trung tâm Khảo thí thông báo Kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần ngày 16/11/2019, như sau:

- Kết quả Phúc khảo Nguyên lý I

- Kết quả Phúc khảo Nguyên lý II

- Kết quả Phúc khảo ĐLCM

Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
14/12/2019
Thông báo đã đăng:
12