Hỗ trợ IT
(PTU) - Danh sách sinh viên bị buộc thôi học từ học kỳ II năm học 2019-2020

 Ngày 20 tháng 01 năm 2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 115/QĐ-ĐHHN về việc buộc thôi học 601 sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục học tại Trường Đại học Hà Nội.

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học: Xem tại đây

Nguồn: Phòng QLĐT

Nguồn: Phòng QLĐT

Đăng tin: Nguyễn Hữu Hòa
22/01/2020