Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học lại cho sinh viên khóa 2016 và các khóa trở về trước

 1-    Đối tượng đăng ký học lại các môn GDTC:

-         Sinh viên các khóa: 2014, 2015, 2016 chưa hoàn thành môn học GDTC.

2-    Tổ chức mở lớp học lại:

-         Các môn thực hành.

3-    Thời gian và cách thức đăng ký:

-         Từ ngày 06 – 09/01/2020 nhận đăng ký tại phòng tập bóng bàn.

4-    Thời gian nộp lệ phí và địa điểm nộp lệ phí:

-         Thời gian:01 ngày (ngày 13/01/2020).

-         Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán (Phòng 103, tầng 1 nhà A).

5-    Thời khóa biểu:

-          Sinh viên xem lịch học tại bảng tin bộ môn GDTC&QP hoặc trên trang FB: Trường Đại học Hà Nội – Official Group.

6-    Thời gian học:

-         Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 21/03/2020.      

BỘ MÔN GDTC&QP

Đăng tin: Trần Thị Oanh
06/01/2020