Hỗ trợ IT
(PTU) - Khoa GDCT Thông báo mở lớp (Dành cho K16 trở về trước)

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc đăng ký các lớp học phần, học kỳ II, năm học 2019 - 2020 như sau:

1.      Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên K16 trở về trước học đi và học lại.

2.      Thời gian đăng ký:   

-         Từ 06/01 - 09/01/2020.

3.      Thời gian học

-         Những NLCB của CN Mác - Lênin I: Từ tuần 03/02/2020.

-         Những NLCB của CN Mác - Lênin II: Từ tuần 03/02/2020.

-         Tư tưởng Hồ Chí Minh: Từ tuần 10/02/2020.

-         Đường lối cách mạng của ĐCSVN:  Từ tuần 03/02/2020.

-         Pháp luật đại cương: Từ tuần 03/02/2020.

4.      Thời gian và địa điểm nộp học phí học lại:

Nộp học phí tại Phòng Tài chính - Kế toán (P106 nhà A) từ 13/01 - 15/01/2020.

5.      Thủ tục đăng ký:

Đăng ký học trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo của trường theo địa chỉ: http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà sinh viên đã được cấp.

Sinh viên đọc kỹ đối tượng trong lớp mở để đăng ký.

6.      Liên hệ đăng ký:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Khoa GDCT - P.202C;   ĐT: 02438544338 (3211).

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
30/12/2019