Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi lại _ Khoa Giáo dục Chính trị

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc tổ chức thi lại các học phần sau: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần I); Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần II); Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho K16 trở về trước (Hệ Niên chế), học kỳ II, năm học 2020 - 2021 như sau:

1.  Phần mềm thi: trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams.

2.  Hình thức bài thi: Bài tập lớn (Được sử dụng tài liệu).

3.  Ngày thi:

1) Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần I): 07/11/2021

2) Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần II): 27/11/2021

3) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 27/11/2021

4.  Sinh viên sẽ được thêm vào phòng thi trên Microsoft Teams trước ngày thi ít nhất 3 ngày. Đề nghị sinh viên kiểm tra Email hanu.edu.vn thường xuyên để cập nhật thông tin.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
01/11/2021