Hỗ trợ IT
(PTU) - Danh sách thi ngày 6/6/2020 (Niên chế)

 Vì số lượng sinh viên thi ít nên thời gian thi các môn sẽ chuyển về thi trong 1 ca 4 (14h50 - 16h10), thứ 7, ngày 6 tháng 6 năm 2020.

Sinh viên xem Danh sách thi kết thúc học phần (thi lần 2) như sau:

- Những nguyên lý của CN Mác - Lênin I, tại đây

- Những nguyên lý của CN Mác - Lênin II, tại đây

- Tư tưởng Hồ Chí Minh, tại đây

- Đường lối cách mạng của ĐCSVN, tại đây

- Pháp luật đại cương, tại đây

Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20', bắt buộc mang thẻ sinh viên.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
04/06/2020