Hỗ trợ IT
(PTU) - Kết quả thi kết thúc học phần ngày 6/6 (Hệ niên chế) _ Khoa Giáo dục Chính trị

Sinh viên xem kết quả thi: 

Học phần Những NLCN Mác _ Lênin II, tại đây

Học phần Đường lối CM của ĐCSVN, tại đây

Học phần Tư tưởng HCM, tại đây

Học phần Pháp luật đại cương, tại đây

Kết quả thi học phần 

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại VPK GDCT(Phòng 202 nhà C). Mẫu đơn tải tại đây

Thời hạn phúc khảo: Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 22/6/2020

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
16/06/2020