Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định công nhận Ban cán sự lớp khóa 2020-2024

 

Quyết định Về việc công nhận ban cán sự lớp đại học hệ đào tạo chính quy khóa 2020 - 2024
                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận 218 sinh viên đạt tiêu chuẩn ban cán sự lớp đại học khóa 2020 - 2024 của các khoa đào tạo hệ chính quy (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Ban cán sự lớp đại học thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1702/QĐ-ĐHHN, ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của ban cán sự lớp.

Điều 3: Các phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Quản lý Đào tạo, các khoa đào tạo chính quy, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chi tiết xem tại đây
Đăng tin: Đỗ Thị Nhung
30/11/2020