Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020

 Sinh viên xem chi tiết các Quyết định sau:

 

1. Quyết định 1056/ QĐ-ĐHN về việc miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020.

2. Quyết đinh 1057/QĐ-ĐHHN về việc bổ sung danh sách miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020.

 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
08/06/2021
Tin phổ cập đã đăng: