Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên khóa 2017, 2018, 2019, 2020 thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                   
                                                                         Hà Nội, ngày 17  tháng 5 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về việc niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận
học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Kính gửi: Các khoa đào tạo hệ chính quy
           
Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp xin kính gửi Ban chủ nhiệm các khoa danh sách sinh viên khóa 2017, 2018, 2019, 2020 thuộc diện được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021.
Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này đến sinh viên để các em kiểm tra điểm học tập, kết quả rèn luyện và thông tin cá nhân trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức.
Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày  18/5 đến 26/5/2021 tại phòng CTSV và QHDN (phòng 102 nhà B, gặp cô Vấn).
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;                                                           KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV&QHDN              
- Lưu: VT, CTSV&QHDN.                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG    
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

                                                                                                Đỗ Quốc Đạt 

   FILE DANH SÁCH NIÊM YẾT HBKKHT KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021         

LƯU Ý: NHỮNG SINH VIÊN THIẾU SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG HOẶC TÀI KHOẢN BỊ ĐÓNG, CÁC EM CUNG CẤP TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG BIDV MỚI CHO NHÀ TRƯỜNG TẠI PHÒNG 102 NHÀ B

   

Đăng tin: Hoàng Thị Minh Vấn
18/05/2021
Tin phổ cập đã đăng: