Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn năm 2021

 Do thời hạn nộp hồ sơ đã hết nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa nộp hồ sơ. Vì vậy, Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ cho sinh viên như sau:

Thời gian gia hạn:  Hết ngày 30/3/2021

Sinh viên xem chi tiết

1. Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn năm 2021 

2. Thông báo xét xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn năm 2021 

Đăng tin: Hà Thị Thúy
25/03/2021
Tin phổ cập đã đăng: