Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học lại môn Giáo dục thể chất tháng 9 năm 2017

 1-  Đối tượng đăng ký học lại các môn GDTC:

Sinh viên chuyên ngành và Ngôn ngữ tiếng các khóa nợ môn học GDTC, sinh viên khóa 2017 không được đăng ký.

2-  Thời gian đăng ký và tổ chức lớp:

- Từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 22/09/2017

Tổ chức mở lớp Lý thuyết GDTC và các lớp thực hành trên hệ thống đào tạo hanu.

3-  Thời gian học:

      Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 27/10/2017

4-  Thủ tục đăng ký:

 Đăng ký học trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo của trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà sinh viên đã được cấp.

5-  Thông tin hỗ trợ:

  Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn   hoặc qua địa chỉ Mail: bomongdtchanu@gmail.com

Đăng tin: Trần Văn Hải
15/09/2017