Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo kèm danh sách niêm yết sinh viên khóa 2014, 2015 và 2016 thuộc diện nhận học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016-2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: Niêm yết danh sách sinh viên hệ chính quy khóa 2014, 2015 và 2016

thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

 

Kính gửi:    Các khoa đào tạo hệ chính quy

                                                              

Phòng Công tác HSSV&QHDN xin kính chuyển các khoa danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 và 2016 thuộc diện được nhận học bổng học kỳ II năm học 2016-2017.

Nhà trường đề nghị các sinh viên kiểm tra điểm học tập, kết quả rèn luyện và số tài khoản cá nhân. Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 28/09 đến hết ngày 06/10/2017 qua phòng Công tác HSSV&QHDN (phòng 102 nhà B, gặp cô Thu).

Phòng Công tác HSSV&QHDN kính đề nghị các khoa phối hợp thông báo tới sinh viên những nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:                                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;

- Lưu: CTHSSV&QHDN.                                                                                                          

                                                                                                                 NGÔ XUÂN HIẾU

                                                                           TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV & QHDN

Đăng tin: Đặng Hương Thu
28/09/2017