Hỗ trợ IT
(PTU) - DANH SÁCH VÀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN CÁN SỰ LỚP KHÓA 2017 - 2021

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-ĐHHN, ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội;

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được bầu làm ban cán sự lớp khóa 2017 - 2021 (danh sách xem tại đây)

Các sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ Ban cán sự lớp theo quy định.

 

Đăng tin: Trần Thị Quỳnh Phương
09/10/2017