Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

   Số:      2337    /QĐ-ĐHHN                                       Hà Nội, ngày 10 tháng 10  năm 2017             

 

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 70/2014 QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-ĐHHN ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo Đại học và Sau đại học của trường Đại học Hà Nội áp dụng cho năm học 2016-2017;

Căn cứ khoản 15.1, Điều 15 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 2529/QĐ-ĐHHN ngày 31 tháng 12 năm 2015);

Căn cứ Quy định số 135/QĐ-ĐHHN ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy từ năm học 2015-2016 đến 2016-2017;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên và Trưởng phòng Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công nhận 368 sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

 - Ngành ngôn ngữ Bồ Đào Nha: 10 sinh viên

- Ngành ngôn ngữ Nhật: 30 sinh viên

 - Ngành ngôn ngữ Tây Ban Nha: 08 sinh viên

- Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc: 27 sinh viên

 - Ngành ngôn ngữ Đức: 13 sinh viên

- Ngành Quản trị Kinh doanh: 20 sinh viên

 - Ngành ngôn ngữ Italia: 18 sinh viên

- Ngành Tài chính Ngân hàng: 20 sinh viên

 - Ngành ngôn ngữ Nga: 10 sinh viên

- Ngành Kế toán: 21 sinh viên

 - Ngành ngôn ngữ Pháp: 17 sinh viên

- Ngành Quốc tế học: 24 sinh viên

 - Ngành ngôn ngữ Anh: 55 sinh viên

- Ngành Quản trị DL&LH: 18 sinh viên

 - Ngành ngôn ngữ Trung Quốc: 45 sinh viên

 - Ngành Truyền thông DN: 01 sinh viên

- Ngành Công nghệ thông tin: 31 sinh viên

(có danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức học bổng đối với mỗi sinh viên được nhận theo Quy định số 135/QĐ- ĐHHN ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội.

Điều 3: Các phòng Công tác Sinh viên, Quản lý Đào tạo, Tài chính - Kế toán, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.                                                                                       

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

      - Như Điều 3;                                                                             

      - Lưu VT, CTHSSV&QHDN.                                                                              

                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                       NGUYỄN ĐÌNH LUẬN

Đăng tin: Đặng Hương Thu
10/10/2017