Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019

 Sinh viên xem chi tiết các nội dung  như sau:

1. Thông báo xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 

2. Danh sách sinh viên được nhận học bổng năm học 2017-2018

3. Đơn đề nghị xét cấp học bổng 

4. Hướng dẫn làm hồ sơ 

 
Đăng tin: Hà Thị Thúy
14/09/2018