Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017 thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                         Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về việc niêm yết danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017
thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018
 

Kính gửi:    Các khoa đào tạo hệ chính quy
           
Phòng CTSV&QHDN xin kính gửi Ban chủ nhiệm các khoa danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017thuộc diện được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018 (danh sách kèm theo).
Phòng CTSV&QHDN kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này đến sinh viên để kiểm tra điểm học tập, kết quả rèn luyện, số tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân khác trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức.
Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 01/10 đến 10/10/2018 qua phòng CTSV & QHDN (phòng 102 nhà B, gặp cô Thúy).
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CTSV & QHDN.
TL. HIỆU TRƯỞNG
 TRƯỞNG PHÒNG CTSV & QHDN
 
 
 
(đã ký) 
 
 
 
Ngô Xuân Hiếu
 
 
 
Đăng tin: Hà Thị Thúy
01/10/2018