Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v cập nhật danh sách sinh viên khóa 15,16,17 thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Lần 2)

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                          Hà Nội, ngày  22  tháng 10 năm 2018

 THÔNG BÁO
Về việc cập nhật danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018 (Lần 2)
 
Kính gửi:    Các khoa đào tạo hệ chính quy
           
          Căn cứ Quy định số 135/QĐ-ĐHHN ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy từ năm học 2015-2016 đến 2016-2017;
Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-ĐHHN ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy;
Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-ĐHHN ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ kết quả xét học bổng khuyến khích học tập lần 1 và tình hình thực tế trong việc chuyển đổi chương trình đào tạo từ niên chế sang tín chỉ,
Nhà trường xét học bổng học kỳ II năm học 2017-2018 với tiêu chí cụ thể như sau:
- Sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt từ loại Khá (7.0) trở lên, điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên.
- Đối với sinh viên khóa 2015, 2016 tích lũy từ 15 đơn vị học trình trở lên, sinh viên khóa 2017 tích lũy từ 10 tín chỉ trở lên.
 - Xét học bổng từ cao xuống thấp cho đến khi hết quỹ học bổng.
Phòng CTSV & QHDN kính đề nghị các khoa triển khai Thông báo này đến sinh viên để kiểm tra điểm học tập, điểm rèn luyện, số tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân khác trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức.
Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 22/10 đến 30/10/2018 qua phòng CTSV & QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thúy).
Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
 TRƯỞNG PHÒNG CTSV & QHDN
 
 
                                          (đã ký)
 
 
Ngô Xuân Hiếu
                    
Đăng tin: Hà Thị Thúy
22/10/2018