Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc cung cấp kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên được nhận học bổng Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
       Số: 2739 /TB-ĐHHN                               Hà Nội, ngày  22 tháng 10 năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
Về việc cung cấp kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 của sinh viên được nhận học bổng Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana
                                                                     
                             Kính gửi:  
                                                   - Khoa tiếng Anh;
                                                   - Khoa tiếng Nhật;
                                                   - Khoa tiếng Hàn Quốc;
                                                   - Khoa tiếng Trung Quốc;
                                                   - Khoa QTKD và DL;
                                                   - Khoa Tiếng Anh chuyên ngành.
                                                                                                                                          
           Căn cứ Công văn KVSC - 18 - 115 ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về việc xin nhận kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 để xét trao học bổng học kỳ 1 năm học 2018- 2019 cụ thể như sau:
1. Tiêu chí xét duyệt học bổng:
       - Kết quả TBC học tập đạt từ 7,0 trở lên và điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018 đạt từ tốt trở lên;
       - Những sinh viên sẽ bị loại:
+ 02 lần có điểm TBC học tập dưới 7,0;
+ Không nộp bảng điểm;
+ Du học ngắn hạn, bảo lưu... quá 2 kỳ đến kỳ thứ 3;
+ Nợ môn quá 2 lần.
        - Trường hợp đặc biệt:
            + Những sinh viên không đạt điều kiện nhưng có hoàn cảnh quá khó khăn (có thể gây ảnh hưởng đến việc học tập), hoặc sinh viên có điểm TBC học tập gần sát với điểm chuẩn và có thái độ học tập tốt, khoa có thể đề xuất để Nhà trường xem xét đề xuất với Quỹ để các em tiếp tục được nhận học bổng.
             + Những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng nhưng có thái độ học tập chưa tốt, khoa có thể gửi danh sách để Nhà trường phản ánh lại với Quỹ để xét ngưng cấp học bổng, dành cơ hội cho những sinh viên khác.
2. Tiêu chí bổ sung sinh viên nhận học bổng:
          - Trong trường hợp sinh viên bị loại, ngừng nhận học bổng vì lí do riêng (thôi học, chuyển trường, du học dài kỳ,...) hoặc bị đề xuất loại khỏi danh sách nhận học bổng thì khoa bổ sung sinh viên khác vào danh sách nhận học bổng. Đối tượng được xét bổ sung phải là sinh viên cùng năm học với sinh viên bị loại, có thành tích tốt trong học tập, trong đó ưu tiên những em có hoàn cảnh khó khăn và đang không nhận học bổng nào khác.
            Nhà trường đề nghị các khoa lập danh sách kèm bảng điểm tổng kết TBC học tập và điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 của sinh viên có tên trong danh sách kèm theo; danh sách cùng hồ sơ sinh viên bổ sung (nếu có) nộp cho Nhà trường (qua phòng Công tác SV & QHDN, P.103 - Nhà C, liên hệ chuyên viên Hà Thị Thúy) trước 11h30, thứ Năm, ngày 25/10/2018.  
  
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CTSV & QHDN.
TL.HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV &QHDN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTSV & QHDN
 
 
(đã ký)
 
 
 
Đỗ Quốc Đạt
 

1. Thông báo 

2. Danh sách sinh viên

3. Các biểu mẫu (dành cho sinh viên cấp bổ sung)

- Đơn xin học bổng

- Sơ yếu lý lịch

Đăng tin: Hà Thị Thúy
22/10/2018
Tin phổ cập đã đăng: