Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017 và 2018

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

     Số:   3099/QĐ-ĐHHN                               Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018            

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2018

đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiên Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19 tháng 06 năm 2018 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác SV & QHDN và Trưởng phòng Tài chính-Kế toán,

  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận 31 sinh viên hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018 được Hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng 10 tháng/năm học/sinh viên.

Điều 3: Các phòng Công tác SV & QHDN, Tài chính - Kế toán, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                        

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                    

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.

                                                                                                           

 

                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Văn Trào

Note: Phòng Tài chính Kế toán sẽ chuyển khoản tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên theo Quyết định này. Tuy nhiên, do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cấp thiếu kinh phí nên chưa chốt được thời hạn chuyển khoản chính thức. Nhà trường sẽ update thời hạn chuyển khoản tại thông báo này ngay khi Bộ cấp kinh phí bổ sung.

Trân trọng thông báo!

Đăng tin: Đặng Hương Thu
28/11/2018