Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định vv miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2017 và 2018

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

         Số: 3123/QĐ-ĐHHN                           Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học, văn bằng hai, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ hồ sơ đăng ký miễn, giảm học phí của sinh viên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác SV & QHDN và Trưởng phòng Tài chính Kế toán,

  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận 86 sinh viên hệ chính quy khóa 2017, 2018 thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

-  Đối tượng được miễn học phí: 58 sinh viên

-  Đối tượng được giảm 70% học phí: 20 sinh viên                            

            -  Đối tượng được giảm 50 % học phí: 08 sinh viên

(có 02 danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức miễn, giảm học phí đối với mỗi sinh viên được quy định theo Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội.

Điều 3: Các phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Tài chính-Kế toán, Quản lý Đào tạo, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.           

                                

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                       

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.                                                        

                                                                                                                    (đã ký)

                                                                                      NGUYỄN VĂN TRÀO

Note: Phòng Tài chính - Kế toán sẽ chuyển trả tiền học phí qua tài khoản cá nhân của sinh viên theo quyết định này. Tuy nhiên, do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cấp thiếu kinh phí nên chưa chốt được thời hạn chuyển khoản chính thức. Nhà trường sẽ update thời hạn chuyển khoản tại thông báo này ngay khi Bộ cấp kinh phí bổ sung.

Trân trọng thông báo!

 

Đăng tin: Đặng Hương Thu
30/11/2018