Hỗ trợ IT
(PTU) - Hội nghị Ban cán sự lớp năm học 2018 - 2019 và Tọa đàm sinh viên góp ý dự thảo Luật giáo dục (bổ sung)

Để Hội nghị được diễn ra thành công, Phòng CTSV&QHDN thông báo đường link tải văn bản và các mục yêu cầu sinh viên tham gia góp ý:

1/ Đường link văn bản Luật Giáo dục (sửa đổi): : http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

2/ Nội dung tham gia góp ý: Các nội dung liên quan đến Người học (Chương V về Nhiệm vụ-quyền hạn của Người học, Chính sách đối với Người học; Chương VI về Nhà trường, Gia đình và Xã hội; Chương IX về Khen thưởng và xử lý vi phạm); ii) Các nội dung khác của dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Phòng CTSV&QHDN.

Đăng tin: Đỗ Quốc Đạt
10/01/2019
Thông báo đã đăng:
12