Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:   81/TB-ĐHHN                                                                     Hà Nội, ngày 14  tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông

trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi  và lễ hội xuân 2019

               

Kính gửi:Các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ thông báo số 5813/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019, Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan, các khoa thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp: phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2019.

Các khoa đào tạo: quán triệt đến sinh viên thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thực hiện nghiêm quy định về việc đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: tổ chức công tác sinh viên tình nguyện tham gia phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường và các điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Ban bảo vệ: tổ chức công tác trực ban, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học và kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra liên quan đến Nhà trường.

                                                                                                                

Nơi nhận:                                                                                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                

- Lưu: VT, CTSV & QHDN.

                                                                                                          

                                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                             

                                                                                               

 

                                                                                                                                                     Phạm Ngọc Thạch                         

Đăng tin: Đỗ Thị Nhung
14/01/2019