Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học lại môn Giáo dục thể chất tháng 1 năm 2019

1- Đối tượng đăng ký học lại môn GDTC:  

Sinh viên từ khóa 2016 trở về trước đang nợ môn và đặc biệt là sinh viên năm cuối khóa 2015. 

2- Thời gian nhận đăng ký:
- Từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 20/01/2019 
- Mở lớp: CB, 100m, NX, BC, BR, BB, TDNĐ, Lý thuyết GDTC.
3- Nộp lệ phí học lại:
- Thông báo ngày 21/01/2019 (Qua Email cá nhân)
4- Thời gian học
 - Từ 18/02/2019 đến 29/03/2019 (Lịch học do BM.GDTC sắp xếp ). 
5- Thủ tục đăng ký

Đăng ký trực tiếp vào Link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKnL-z8oxVIvlSm1ojcFdx9W5aL5ls1J7HAE3OkP-t_i9PPQ/viewform

6- Thông tin hỗ trợ:
- Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ haitv@hanu.edu.vn
* Ghi chú: - SV lựa chọn môn học lại cho phù hợp và xác định học thì hãy đăng ký.
                  - SV vì lý do sức khỏe không phù hợp với môn đã học trước thì được quyền đổi sang môn học khác 
                  - Đối với môn Chạy bền thì sinh viên vẫn bắt buộc đăng ký theo môn học đó. 
                  - Sau khi lựa chọn gửi thông tin thì căn cứ môn nào nộp lệ phí thì đc nhập vào danh sách học, môn còn lại đki thừa sẽ tự sẽ tự động hủy
Đăng tin: Trần Văn Hải
14/01/2019