Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo kết quả thi Nguyên lý I, Nguyên lý II, Tư tưởng HCM, Pháp luật ĐC và Đường lối CM của ĐCSVN

 Trung tâm Khảo thí thông báo kết quả thi học phần Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin I, Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin II, Tư tưởng HCM, Pháp luật Đại cương, Đường lối CM của ĐCSVN (Lần 2) kỳ thi ngày 05/01/2019, như sau:

Kết quả thi Nguyên lý I

Kết quả thi Nguyên lý II

Kết quả thi Tư tưởng HCM

Kết quả thi Pháp luật Đại cương

Kết quả thi Đường  lối Cách mạng

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Trung tâm Khảo thí (Phòng 101 A1). Thời hạn: từ ngày 15-22/01/2019.

Đăng tin: Nguyễn Văn Kép
15/01/2019