Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo kèm hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số:   139 /TB-ĐHHN                            Hà Nội, ngày 22  tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí

đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018

học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi: Các khoa đào tạo chính quy

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-ĐHHN ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hà Nội.

Để đảm bảo quyền lợi và chế độ chính sách cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành, Nhà trường hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018, học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

1. Về đối tượng, thủ tục hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí (hướng dẫn kèm theo).

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 18/02 đến ngày 15/03/2019.

3. Địa điểm nhận hồ sơ và giải đáp thắc mắc: Phòng Công tác SV & QHDN (P.103 nhà C, gặp cô Thu, SĐT: 02438544118).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này tới toàn thể sinh viên của khoa được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

Như trên;                                                   TRƯỞNG PHÒNG CTSV & QHDN

 Lưu: VT, P.CTSV&QHDN.                                     

                                                                                                              NGÔ XUÂN HIẾU 

1. Thông báo kèm hướng dẫn thủ tục MGHP

2. Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí                                                                                                                           

 

Đăng tin: Đặng Hương Thu
23/01/2019