Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo kết quả phúc khảo học phần Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin I, Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin II, Tư tưởng HCM, Pháp luật Đại cương, Đường lối CM của ĐCSVN (Lần 2)

 Trung tâm Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo học phần Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin I, Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin II, Tư tưởng HCM, Pháp luật Đại cương, Đường lối CM của ĐCSVN (Lần 2) kỳ thi ngày 05/01/2019, như sau:

Kết quả phúc khảo Nguyên lý I

Kết quả phúc khảo Nguyên lý II

Kết quả phúc khảo Tư tưởng HCM

Kết quả phúc khảo Pháp luật Đại cương

Kết quả phúc khảo Đường lối Cách mạng

Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
13/02/2019