Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

   Số:       /TB-ĐHHN                                     Hà Nội, ngày     tháng  02 năm 2019            

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2018-2019

           

 Kính gửi:       -    Các khoa đào tạo hệ chính quy;

-         Phòng Quản lý Đào tạo;

-         Phòng Tài chính - Kế toán.

Căn cứ Hướng dẫn số 278/HD-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học, văn bằng 2 (VB2), học cùng lúc hai chương trình (CN2) áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1861/TB-ĐHHN ngày 14 tháng 8 năm 2018 về việc thu học phí kỳ 1 và BHYT đối với hệ đào tạo đại học chính quy khóa 2015, 2016,

Nhà trường xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy đối với từng khoa, từng ngành theo tiêu chí như sau:

- Đối với sinh viên khóa 2015, 2016: tích lũy từ 15 đơn vị học trình trở lên.

- Đối với sinh viên khóa 2017, 2018: tích lũy từ 12 tín chỉ trở lên.

- Mức học bổng cho từng khoa, từng ngành căn cứ theo quy định học phí của Nhà trường (bảng chi tiết kèm theo).

Ban Giám hiệu yêu cầu các khoa tổng hợp và cập nhật kết quả học tập, rèn luyện trên phần mềm quản lý đào tạo EMS (đối với khóa 2015, 2016) và Edusoft.net (đối với khóa 2017, 2018), đồng thời gửi cho Nhà trường (qua phòng QLĐT và phòng CTSV&QHDN) trước ngày 15/3/2019 để thực hiện việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                          

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.

                                                                                                            

 

 

                       

                                                                                                      Nguyễn Văn Trào

Đăng tin: Đặng Hương Thu
21/02/2019
Tin phổ cập đã đăng: