Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
        Số: 402 /TB-ĐHHN                            Hà Nội, ngày 04 tháng  03  năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về việc giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019
               Kính gửi: Các đơn vị đào tạo
                                                                                 
         Trường Đại học Hà Nội nhận được Công văn ngày 21 tháng 02 năm 2019  của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 cụ thể như sau:
1. Số suất học bổng: 01 suất
2. Điều kiện:
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo;
- Điểm TBC học tập năm học 2017-2018 đạt từ 8,0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;
- Có thành tích học tập, lao động xuất sắc, có sáng kiến, mô hình, công trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo;
- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
- Ưu tiên sinh viên có tham gia hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa.
3. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn dự tuyển Giải thưởng Vừ A Dính
- Bảng điểm TBC học tập và rèn luyện năm học 2017-2018 (có xác nhận của Nhà trường)
- Bản báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của Nhà trường (theo mẫu)
4. Hạn nộp hồ sơ:
Các khoa tổ chức xét chọn và lập danh sách cùng hồ sơ liên quan (Tờ trình, Biên bản họp, danh sách và hồ sơ sinh viên) nộp cho Nhà trường (qua phòng Công tác Sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp- Phòng 103, nhà C, liên hệ chuyên viên Hà Thị Thúy) trước 11h30, thứ Năm, ngày 07/03/2019. 
 
Nơi nhận:                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG     
 - Như trên;                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 - Lưu: VT, CTSV& QHDN.                                                                                                                         
                                                                                       (đã ký)
                                                                                        
 
                                                                                  Phạm Ngọc Thạch
 
 
 
Đăng tin: Hà Thị Thúy
04/03/2019
Tin phổ cập đã đăng: