Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019

 [Bộ môn Tin học cơ sở] Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019:

http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=2025
Đăng tin: Đặng Đình Quân
06/03/2019