Hỗ trợ IT
(PTU) - Danh sách thi kết thúc học phần ngày 18.05.2019

Trung tâm Khảo thí thông báo Danh sách thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II, Tư tưởng Hồ Chí Minh , Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam và Pháp luật đại cương học theo chương trình niên chế (dành cho K16 trở về trước) như sau:

 Ngày thi : ChiềuThứ 7, ngày 18 tháng 5 năm 2019.

 Địa điểm thi: Nhà E – Trường Đại học Hà Nội

-         Danh sách thi NLI

-        DS Không đủ điều kiện dự thi NLI

-         Danh sách thi NLII

-         DS Không đủ điều kiện dự thi NLII

-         Danh sách thi TTHCM

-         DS Không đủ điều kiện dự thi TTHCM

-         Danh sách thi ĐLCM

-         DS Không đủ điều kiện dự thi ĐLCM

-        Danh sách thi PLĐC

-         DS Không đủ điều kiện dự thi PLĐC

Ghi chú:

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày thi.

Đăng tin: Nguyễn Văn Kép
15/05/2019