Hỗ trợ IT
(PTU) - Kết quả thi ngày 18/5/2019

Trung tâm Khảo thí thông báo kết quả thi học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin I, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin II, Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Pháp luật Đại cương kỳ thi ngày 18/5/2019 như sau:

- Kết quả thi Nguyên lý I

- Kết quả thi Nguyên lý II

- Kết quả thi TTHCM

- Kết quả thi ĐLCM

- Kết quả thi PLĐC

Sinh viên nộp đơn phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần (mẫu đơn tải tại đây) tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1.
Thời hạn phúc khảo: từ ngày 23/5/2019 đến trước 16h ngày 30/5/2019.
Lưu ý:
Điểm Chuyên cần và điểm Giữa kỳ sinh viên thắc mắc tại văn phòng Khoa Giáo dục Chính trị.
Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
23/05/2019