Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc xét cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
        Số: 1239 /TB-ĐHHN                             Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về việc xét cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội
 
                                            Kính gửi:   Các đơn vị đào tạo                 
         Với mong muốn hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó trong học tập và rèn luyện, ông bà Christopher và Soraya Runckel (Công ty Runckel & Associates) dành học bổng trị giá 93.000.160 vnd cho sinh viên Trường ĐH Hà Nội cụ thể như sau:
1. Số suất học bổng: 17 suất (1 suất học bổng/ 1 ngành đào tạo)
2. Trị giá học bổng:  5.470.000 đồng/suất
3. Yêu cầu:
-         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2018;
-         Gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn;  
-         Sinh viên có điểm trung bình chung học tập học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 từ 6,0 trở lên và điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 đạt loại tốt trở lên;
-         Sinh viên chưa nhận học bổng của nhà tài trợ nào khác trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019;
-         Ưu tiên sinh viên có đóng góp nhiều cho các hoạt động của lớp, Đoàn, Hội.
4. Hồ sơ bao gồm:
-         Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn năm 2019 (có xác nhận của UBND xã hoặc phường);     
-         Bảng điểm TBC học tập và điểm rèn luyện (có xác nhận của Nhà trường);
-         Giấy tờ liên quan đến đóng góp cho các hoạt động của lớp hoặc của chi đoàn, có xác nhận của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Nội (nếu có).
 
5. Hạn nộp hồ sơ:
Các khoa tổ chức xét chọn và lập danh sách cùng hồ sơ liên quan, nộp cho Nhà trường (qua phòng CTSV & QHDN, P.103- Nhà C) trước 11h00, thứ Năm, ngày 06/6/2019.
 
Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG     
 - Như trên;                                                                                        
 - Lưu: VT, CTSV& QHDN.                                                                            (đã ký)         
 
 
 

                                                                                        Nguyễn Văn Trào                           

Đăng tin: Hà Thị Thúy
29/05/2019
Tin phổ cập đã đăng: