Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo học bổ sung, thi trả nợ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (đợt tháng 7 năm 2019)

 Trường Đại học Hà Nội thông báo học bổ sung, thi trả nợ môn GDQP & AN tại Trung tâm GDQP & AN Hà Nội I cho sinh viên chưa hoàn thành môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh  đợt tháng 7 năm 2019 cụ thể như sau:

Toàn văn thông báo: Xem tại đây

Dự kiến Kinh phí bảo đảm ăn,  ở, sinh hoạt tập trung (Trung tâm GDQP & AN Hà Nội 1 thu): Xem tại đây

Nguồn: Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng

Đăng tin: Nguyễn Hữu Hòa
05/06/2019