Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2015

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

     Số:   1332/QĐ-ĐHHN                           Hà Nội, ngày 11 tháng 6  năm 2019            

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập năm 2019

theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015-2019

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy chế tự chủ của đơn vị công lập;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiên Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông báo số 376/TB-ĐHHN ngày 28 tháng 02 năm 2019 về kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học hệ chính quy khóa 2015-2019,

Căn cứ hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng phòng Tài chính-Kế toán,

  QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Công nhận 07 sinh viên hệ chính quy khóa 2015-2019 được hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng 10 tháng/năm học/sinh viên.

Điều 3: Các phòng CTSV&QHDN, Tài chính - Kế toán, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                        

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                    

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                          Nguyễn Văn Trào  

File quyết định kèm danh sách sinh viên khóa 2015 nhận HTCPHT năm 2019

Ghi chú: Nhà trường (phòng TCKT) sẽ phát tiền mặt cho sinh viên từ ngày 27/6 đến 28/6/2019 (tại phòng Tài chính Kế toán - phòng 103 nhà A, gặp cô Hà).

Đăng tin: Đặng Hương Thu
12/06/2019
Tin phổ cập đã đăng: