Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên khóa 2015 - 2019 thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
 
  
 

 

 

                                                  Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết danh sách sinh viên khóa 2015 - 2019

thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

 
 

 

 

Kính gửi:    Các khoa đào tạo hệ chính quy

           

Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp xin kính gửi Ban chủ nhiệm các khoa danh sách sinh viên khóa 2015 - 2019thuộc diện được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 (danh sách kèm theo).

Phòng CTSV&QHDN kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này đến sinh viên để kiểm tra điểm học tập, kết quả rèn luyện và thông tin cá nhân trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức.

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 14/6 đến 21/6/2019 qua phòng CTSV&QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thu).

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.

          TL. HIỆU TRƯỞNG

          TRƯỞNG PHÒNG CTSV&QHDN

 

 

 

 

 

 

        Ngô Xuân Hiếu

   DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2015 THUỘC DIỆN NHẬN HBKKHT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Đăng tin: Đặng Hương Thu
14/06/2019
Tin phổ cập đã đăng: