Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học lại Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa 2014, 2015, 2016

   1-    Đối tượng đăng ký học lại các môn GDTC:

Sinh viên chuyên ngành và Ngôn ngữ tiếng các khóa 2014, 2015, 2016 chưa hoàn thành môn học GDTC.

2-    Tổ chức mở lớp học lại:

Các môn thực hành.

3-    Thời gian đăng kývà địa điểm đăng ký.

Từ ngày 03/09/2019 đến hết ngày 11/09/2019 tại bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng, tầng 1 nhà D4.

4-    Thời gian nộp lệ phí và địa điểm nộp lệ phí:

-         Thời gian:03 ngày (ngày 16, 17, 18/9/2019).

-         Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán (Phòng 103, tầng 1 nhà A).

5-    Thời khóa biểu:

Ngày 25/09/2019: Sinh viên xem lịch học tại bảng tin bộ môn GDTC&QP.

6-    Thời gian học:

Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 16/11/2019.      

BỘ MÔN GDTC&QP

Đăng tin: Trần Thị Oanh
29/08/2019