Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định về việc trao học bổng khen thưởng đối với sinh viên khóa 2019-2023

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

   Số: 2145/QĐ-ĐHHN                                   Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019            

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao học bổng khen thưởng đối với sinh viên khóa 2019-2023

đạt thành tích cao trong kỳ xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2019

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy chế tự chủ của đơn vị công lập;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-ĐHHN ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-ĐHHN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế chỉ tiêu nội bộ Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-ĐHHN ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nôi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Quyền trưởng phòng Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Trao 29 suất học bổng khen thưởng đối với sinh viên khóa 2019 – 2023 đạt giải quốc gia (thuộc diện xét tuyển thẳng) và đạt điểm xét tuyển cao vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2019.

(chi tiết kèm theo)

Điều 2: Mỗi suất học bổng khen thưởng trị giá 3.000.000 vnđ (ba triệu đồng chẵn).

Điều 3: Các phòng CTSV&QHDN, Quản lý Đào tạo, Tài chính-Kế toán, các khoa đào tạo chính quy, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.           

                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                      

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.                                                                                       

                                                                                                            

                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                  Nguyễn Văn Trào 

File pdf scan quyết định kèm danh sách sinh viên khóa 2019 được nhận học bổng khen thưởng

       

Đăng tin: Đặng Hương Thu
29/08/2019
Tin phổ cập đã đăng: