Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

                                                       

                                                                Hà Nội, ngày 02  tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết danh sách sinh viên khóa 2016, 2017, 2018

thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

 

Kính gửi:    Các khoa đào tạo hệ chính quy

           

Phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp kính gửi Ban chủ nhiệm các đơn vị đào tạo danh sách sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 thuộc diện được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 (danh sách kèm theo).

Phòng CTSV&QHDN kính đề nghị Ban chủ nhiệm các đơn vị đào tạo triển khai Thông báo này đến sinh viên để kiểm tra điểm học tập, kết quả rèn luyện và thông tin cá nhân trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận chính thức.

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 03/10 đến 11/10/2019 qua phòng CTSV&QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thu).

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.

 

 

 

1. FiILE DANH SÁCH NIÊM YẾT

          TL. HIỆU TRƯỞNG

         KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV&QHDN

                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

                                 

 

 

                                    Đỗ Quốc Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng tin: Đặng Hương Thu
02/10/2019
Tin phổ cập đã đăng: