Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định v/v cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sv hệ chính quy khóa 2016, 2017 và 2018

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

       Số: 2833/QĐ-ĐHHN                              Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy chế tự chủ của đơn vị công lập;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học của trường Đại học Hà Nội áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 278/HD-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của Trường Đại học Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng phòng Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Công nhận 448 sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018 được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

 - Ngành NN Bồ Đào Nha: 08 sinh viên

- Ngành NN Nhật: 35 sinh viên

 - Ngành NN Tây Ban Nha: 14 sinh viên

- Ngành NN Hàn Quốc: 28 sinh viên

 - Ngành NN Đức: 18 sinh viên

- Ngành QTKD: 21 sinh viên

 - Ngành NN Italia: 20 sinh viên

- Ngành TCNH: 22 sinh viên

 - Ngành NN Nga: 17 sinh viên

- Ngành Kế toán: 24 sinh viên

 - Ngành NN Pháp: 19 sinh viên

- Ngành Quốc tế học: 28 sinh viên

 - Ngành NN Anh: 68 sinh viên

- Ngành QTDVDL&LH: 25 sinh viên

 - Ngành NN Trung Quốc: 55 sinh viên

 - Ngành Truyền thông DN: 09 sinh viên

- Ngành CNTT: 37 sinh viên

(có 02 danh sách kèm theo)

FILE DANH SÁCH KÈM QUYẾT ĐỊNH

Điều 2: Mức học bổng đối với mỗi sinh viên được nhận theo Thông báo số 298/TB-ĐHHN ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội.

Điều 3: Các phòng CTSV&QHDN, Quản lý Đào tạo, Tài chính - Kế toán, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       

                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 - Như Điều 3;                                                                            

 - Lưu: VT, CTSV&QHDN.

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                  (đã ký)

                         

                                                                                                       Nguyễn Văn Trào  

 

Đăng tin: Đặng Hương Thu
25/10/2019