Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học lại Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa 2014, 2015, 2016

 Bộ môn GDTC&QP Thông báo mở lớp học lại các môn  thực hành GDTC:

1- Đối tượng đăng ký học lại các môn GDTC:

Sinh viên các khóa: 2014, 2015, 2016 chưa hoàn thành môn học GDTC.

2-    Tổ chức mở lớp học lại:

Các môn thực hành.

3-    Thời gian đăng kývà địa điểm đăng ký.

Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 04/11/2019 (Trừ thứ 7 và chủ nhật)tại bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng, tầng 1 nhà D4

4-    Thời gian và địa điểm nộp lệ phí:

-         Thời gian:03 ngày (ngày 5, 6, 7/11/2019) trong giờ hành chính.

-     Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán (Phòng 103, tầng 1 nhà A).

5-    Thời khóa biểu:

Ngày 8/11/2019:Sinh viên xem thời khóa biểu tại bảng tin bộ môn GDTC&QP hoặc trên trang daotao.hanu.vn

6-    Thời gian học:

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019.      

BỘ MÔN GDTC&QP

Đăng tin: Trần Thị Oanh
29/10/2019