Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 theo QĐ 66 đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018 và 2019

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                            Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Số: 2891/TB-ĐHHN                                 Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ

Hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg

đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019

Kính gửi: Các khoa đào tạo chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-ĐHHN ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội về việc ban hành quy định chi trợ cấp xã hội, trợ cấp khó khăn đột xuất và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy giai đoạn 2015-2017;

Để đảm bảo quyền lợi và chế độ chính sách cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành, Nhà trường hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 như sau:

1. Về đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước.

2. Hồ sơ xét bao gồm:

            - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu đính kèm);

            - Giấy khai sinh (sao y bản chính);

            - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (sao y bản chính).

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 04/11 đến 22/11/2019.

4. Địa điểm nhận hồ sơ và giải đáp thắc mắc: Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (P.103 nhà C, gặp cô Thu).

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này tới toàn thể sinh viên của khoa được biết và thực hiện.                                                                                        

Nơi nhận:                                                                  TL.HIỆU TRƯỞNG                                                                                

- Như trên;                                                      KT.TRƯỞNG PHÒNG CTSV & QHDN

- Lưu: VT, P.CTSV&QHDN.                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                                             Đỗ Quốc Đạt            

Đăng tin: Đặng Hương Thu
31/10/2019