Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi kết thúc học phần Những NLCB của CN Mác – Lênin I, Những NLCB của CN Mác – Lênin II và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho K16,17,18,và 19)

 

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần  Những NLCB của CN Mác – Lênin I, Những NLCB của CN Mác – Lênin II và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho K16,17,18,và 19) học kỳ I, năm học 2019 -2020 như sau:

1. Ngày thi: Thứ bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019.

2. Địa điểm thi: Nhà C.

3. Thời gian thi: Buổi sáng + Buổi chiều

Buổi sáng:

Ca 1 (8h00 - 9h20):Những NLCB của CN Mác - Lênin I (tín chỉ)

Ca 2 (9h50 - 11h10):Những NLCB của CN Mác - Lênin I (tín chỉ)

Buổi chiều:

          Ca 3: (13h00 - 14h20): Những NLCB của CN Mác - Lênin I (tín chỉ)

          Ca 4: (14h50 – 16h10): Những NLCB của CN Mác - Lênin I (tín chỉ + niên chế)

            Những NLCB của CN Mác - Lênin II (niên chế)

             Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (niên chế)

4. Danh sách thi đăng trên trang daotao.hanu.vn và trang qldt.hanu.vn vào ngày 12/11/2019.

Ghi chú:

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày 15/11/2019.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
11/11/2019