Hỗ trợ IT
(PTU) - QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung danh sách miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                 

       Số: 2979/QĐ-ĐHHN                            Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh sách miễn, giảm học phí năm học 2018-2019

cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy chế tự chủ của đơn vị công lập;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học, văn bằng hai, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ đơn xin truy lĩnh và hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng phòng Tài chính Kế toán,

  QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Đồng ý bổ sung cho 04 sinh viên hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018 thuộc diện được miễn, giảm học phí năm học 2018-2019.

(02 danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức miễn, giảm học phí đối với sinh viên được quy định theo Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội.

Điều 3: Các phòng Công tác Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Tài chính-Kế toán, Quản lý Đào tạo, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                       

 

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                     

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.                                                                           

                                                                                                                                       

 

 

                                                                       

                                                               Nguyễn Văn Trào

FILE SCAN QUYẾT ĐỊNH KÈM DANH SÁCH

 

Đăng tin: Đặng Hương Thu
12/11/2019