Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo danh sách sinh viên chính quy bị cảnh báo học tập năm học 2019 - 2020

 Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ban hành thông báo số 3079/TB-ĐHHN Cảnh báo học tập đối với sinh viên hệ chính quy.Cụ thể như sau

 
1. Cảnh báo tình hình học tập 1.082 sinh viên hệ đại học chính quy
 (Có danh sách kèm theo)
2. Lý do cảnh báo học tập:
- Sinh viên bỏ học không lý do ít nhất 01 học kỳ,
- Sinh viên đã quá thời hạn tối đa được bảo lưu kết quả học tập,
- Sinh viên đã quá thời hạn tối đa một khóa học,
- Sinh viên không đạt kết quả học tập tối thiểu theo quy định.
3. Sau 01 tháng kể từ ngày Thông báo, nếu các sinh viên thuộc danh sách trên không thực hiện đúng quy định học tập, Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học. Kính đề nghị các Khoa/Bộ môn và các đơn vị liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.
4. Trong thời hạn cho phép, các sinh viên thuộc danh sách trên nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập, đề nghị trực tiếp đến Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 115, 118 nhà A) để được xem xét, giải quyết.
Toàn văn thông báo: Xem tại đây
Nguồn: Phòng QLĐT
Đăng tin: Nguyễn Hữu Hòa
29/11/2019