Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo kết quả học phần Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin I, Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin II, Đường lối CM của kỳ thi ngày 16/11/2019

 Trung tâm Khảo thí thông báo kết quả học phần Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin I, Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin II, Đường lối CM của kỳ thi ngày 16/11/2019, như sau:

-         Kết quả Nguyên lý I

-         Kết quả Nguyên lý II

-         Kết quả Đường lối Cách mạng

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Trung tâm Khảo thí (Phòng 101, tòa nhà A1). Mẫu đơn tải TẠI ĐÂY

Thời hạn phúc khảo: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019.

Đăng tin: Nguyễn Kim Khánh
02/12/2019