Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên khóa 2016, 2017, 2018, 2019 học kỳ 2 năm học 2019-2020

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                            Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

       Số:   64/TB-ĐHHN                                        Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí

đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019

học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Kính gửi: Các khoa đào tạo chính quy

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy chế tự chủ của đơn vị công lập;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về thu học phí các hệ đào tạo của Trường Đại học Hà Nội từ năm học 2019-2020.

Để đảm bảo quyền lợi và chế độ chính sách cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành, Nhà trường hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy, học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Về đối tượng, thủ tục hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí (hướng dẫn kèm theo).

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/02/2020 đến 06/03/2020.

3. Địa điểm nhận hồ sơ và giải đáp thắc mắc: Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (P.103 nhà C, gặp cô Thu, SĐT: 02438544118).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai Thông báo này tới toàn thể sinh viên của khoa được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG                                                                                 

- Như trên;                                                      KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV&QHDN

- Lưu: VT, P.CTSV&QHDN.                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                             Đỗ Quốc Đạt

FILE THÔNG BÁO KÈM HƯỚNG DẪN         

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ      

Đăng tin: Đặng Hương Thu
14/01/2020
Tin phổ cập đã đăng: