Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo v/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2019-2020

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 

   Số: 327/TB-ĐHHN                                     Hà Nội, ngày  28 tháng 02 năm 2020      

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2019-2020

           

 Kính gửi:       -    Các khoa đào tạo hệ chính quy;

-         Phòng Quản lý Đào tạo;

-         Phòng Tài chính - Kế toán.

Căn cứ Hướng dẫn số 278/HD-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 512/TB-ĐHHN ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về Quy trình xét cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo chính quy đại học, sau đại học, văn bằng 2 (VB2), học cùng lúc hai chương trình (CN2) áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về thu học phí các hệ đào tạo của Trường Đại học Hà Nội từ năm học 2019-2020;

Nhà trường xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy đối với từng khoa, từng ngành (có mức học bổng chi tiết kèm theo).

Ban Giám hiệu yêu cầu các khoa tổng hợp và cập nhật kết quả học tập, rèn luyện trên phần mềm quản lý đào tạo EMS (đối với khóa 2016) và Edusoft.net (đối với khóa 2017, 2018, 2019), đồng thời gửi cho Nhà trường (qua phòng QLĐT và phòng CTSV&QHDN) trước ngày 20/3/2020 để thực hiện việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo đúng quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                          

- Lưu: VT, CTSV&QHDN.

                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Văn Trào

THÔNG BÁO KÈM MỨC HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Đăng tin: Đặng Hương Thu
02/03/2020
Tin phổ cập đã đăng: